Prevex sänkte CO2-utsläppen mer än förväntat

Prevex lyckades ifjol överträffa sitt mål om att reducera koldioxidutsläppen. Den största orsaken är att bolaget snabbare än planerat kunde öka andelen återvunnen plast i sina vattenlås.

Breakers

Prevex sänkte under år 2023 sina relativa koldioxidutsläpp med 37 procent jämfört med läget år 2018. Det här är tre procentenheter mer än företaget hade satt som mål – enligt målsättningen skulle utsläppen minska med 34 procent. 

– Vi är förstås mycket glada och också lite överraskade att vi lyckades så bra på den här punkten, säger Niclas Caldén, Senior Advisor, som jobbar med hållbarhetsfrågor på Prevex.

Prevex har redan under flera års tid målmedvetet satsat på hållbarhet, och den största enskilda insatsen har varit att införa återvunnen plast som råmaterial i alla vattenlås som företaget tillverkar. 

– Den främsta orsaken till att vi lyckades så bra med att sänka våra utsläpp är att vi kunde öka andelen återvunnen plast snabbare än vi hade planerat. Idag använder vi i medeltal 55 procent återvunnen plast i våra produkter, berättar Caldén. 

För att göra en så stor miljöinsats som möjligt har Prevex beslutat att inte gå in för en skild miljövänlig produktlinje, utan alla produkter som företaget tillverkar innehåller återvunnen plast.

Också annat än återvunnen plast

Vid sidan av övergången till återvunnen plast finns det också andra orsaker till att företaget lyckades reducera sina relativa koldioxidutsläpp så pass mycket. Prevex fabrik i Jakobstad blev helt koldioxidneutral år 2023 i och med att man övergick till fjärrvärme som produceras med förnyelsebara källor. Dessutom har hälften av de bensindrivna företagsbilarna ersatts med elbilar. Och ytterligare en orsak till de sänkta utsläppen är att fabriken i Polen lades ner ifjol – den polska fabriken använde nämligen naturgas för upphettning.  

Utsläppen ska fortsättningsvis minska

Prevex lyckades också bra med andra miljömässiga mål under fjolåret. När det gäller de operativa utsläppen, som omfattar scope ett och två enligt GHG-protokollet, uppnådde Prevex koldioxidneutralitet under år 2023. Också på denna punkt överträffades målsättningarna.

– Vi hade som mål att kompensera för 7 procent av utsläppen, men behövde bara kompensera för 5 procent, berättar Caldén.

Prevex har ännu inte satt upp nya mål för hur mycket de relativa koldioxidutsläppen ska minska under år 2024, men arbetet är på gång.

– Hållbarhetsarbete är en pågående process där man med jämna mellanrum behöver justera sina målsättningar. Ju mer vi lär oss, desto bättre kan vi prioritera de åtgärder som har störst effekt på miljön, säger Caldén.