Scope 1, 2 och 3

Vi följer principerna i GHG-protokollet och har anammat deras standarder för att beräkna och administrera utsläppen av växthusgaser. GHG klassificerar utsläppen i tre olika klasser, så kallade scopes, som kan användas som ett verktyg för att uppnå koldioxidneutralitet.

Prevex sustainability

Definitioner av klasserna

Scope 1

Täcker direkta växthusgasutsläpp från ett företag, såsom den energi företaget själv producerar.

Scope 2

Innehåller indirekta utsläpp från energikällor som företaget köper in, såsom inköpt elektricitet.

Scope 3

Omfattar alla utsläpp som ett företag är ansvarigt för utanför sina egna väggar, det vill säga utsläpp i värdekedjan.

Skillnader mellan scope 1, 2 och 3

Generellt sett är scope 1 och 2 de lättaste att beräkna, och det är också obligatoriskt att sänka dem för företag som har förbundit sig till STBi. Oftast är det också relativt lätt för ett företag att göra något åt de här utsläppen.

Utsläppen i scope 3 däremot är svårare att beräkna, eftersom de härrör från hela värdekedjan. Generellt sett är det också svårare att göra något åt dessa utsläpp. 

Utsläpp i scope 3 kan delas in i uppströms- och nedströmsutsläpp. Uppströmsutsläppen består av inköpta varor och tjänster, affärsresor och resor till och från arbetsplatsen. Nedströmsutsläpp uppstår efter produkterna lämnat fabriken, och omfattar till exempel transporter, distribution och återvinning av produkterna.

Prevex och scopen

Scope 1

Prevex har nästan inga utsläpp inom detta område, eftersom den enda energi vi producerar själva kommer från solpaneler. De enda utsläppen i scope 1 kommer från bränsle för företagsbilar.

Scope 2

Våra utsläpp i denna kategori kommer från el och värme. Vi har jobbat målmedvetet för att minska dessa utsläpp genom att byta till förnybara energikällor och ta tillvara spillvärme. Tack vare det arbetet har våra operativa utsläpp minskat med 89 % jämfört med 2018.

Scope 3

Det här är den överlägset viktigaste kategorin för Prevex på vår väg mot koldioxidneutralitet, speciellt som utsläppen i de två andra kategorierna redan har sänkts en hel del. Som man kan se i diagrammet nedan måste vi jobba med utsläppen i scope 3 i framtiden.

Vi har gjort en grundlig analys av källan till våra utsläpp i denna kategori och resultatet är tydligt: vi måste göra något åt råmaterialet i våra produkter, det vill säga plasten polypropylen (PP).

Som ett resultat av detta håller vi nu på att övergå till återvunnen PP. I slutet av år 2023 var andelen återvunnen plast i produkterna redan 55 %. I framtiden ska siffran vara 90 %.