POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wszyscy pracownicy firmy PREVEX Sp. z o.o. odpowiadają za przestrzeganie i realizację zasad Polityki Środowiskowej w trakcie pełnienia swoich obowiązków służbowych. 

ZGODNOŚĆ 

Respektujemy obowiązujące przepisy prawne poprzez opieranie własnej działalności na właściwej eksploatacji zasobów, poszukiwaniu najlepszych standardów ekologicznych chroniących środowisko oraz kierowaniu się odpowiedzialnością społeczną. 

RACJONALNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ 

Racjonalnie wykorzystujemy surowce produkcyjne, prowadzimy świadomą gospodarkę odpadami, organizujemy pracę w taki sposób, aby minimalizować zużycie nośników energii i zasobów naturalnych oraz wdrażamy dobre praktyki ekologiczne w swojej codziennej pracy. 

ZAANGAŻOWANIE 

Wszystkich pracowników PREVEX Sp. z o.o. oraz jednostek partnerskich w rozwój programów budujących świadomość w umacnianiu zachowań respektujących środowisko w życiu zawodowym. 

POMIAR 

Regularnie audytujemy przestrzeganie standardów w zakresie polityki środowiskowej oraz wymagań prawnych. 

PRZEJRZYSTOŚĆ 

Udostępniamy pracownikom oraz upubliczniamy dane dotyczące programów ochrony środowiska za pośrednictwem odpowiednich form komunikacji. 

DOSKONALENIE 

Mądrze wykorzystujemy zasoby naturalne przy jednoczesnym wzroście ekonomicznym w długim okresie, wypracowując lepszą jakość życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

OBLIGATORYJNOŚĆ 

Przestrzegamy zasad polityki środowiskowej, co stanowi kryterium oceny rozwoju osobistego każdego pracownika.