Polityka prywatności

O plikach cookies

Plik cookie to plik tekstowy, który zapisujemy na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie są używane przez prawie wszystkie witryny w celu poprawy wygody użytkownika lub zapewnienia odwiedzającym dostępu do różnych funkcji. Informacje w pliku cookie mogą być również wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w witrynie internetowej, która używa tego samego pliku cookie

W jaki sposób używamy plików cookie i informacji o odwiedzających

Pliki cookie na naszych stronach internetowych służą do identyfikacji aktualnego języka odwiedzającego i ostatnio odwiedzanego języka. Te pliki cookie nie zawierają informacji identyfikujących, kim jesteś.

Jeśli zadasz pytanie dr Kolanko lub użyjesz innego formularza na naszej stronie, Twoje imię i adres e-mail zostaną zapisane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim, o ile nie zostaną wyraźnie wymienione. Możesz poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które musimy przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jakby odwiedzający odwiedził te strony. Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Adres IP odwiedzających, identyfikator zalogowanych użytkowników i nazwa użytkownika prób logowania są warunkowo rejestrowane w celu sprawdzenia szkodliwej aktywności i ochrony witryny przed określonymi rodzajami ataków. Przykłady warunków występujących przy rejestrowaniu obejmują: próby zalogowania, żądania wylogowania, żądania podejrzanych adresów URL, zmiany zawartości witryny i aktualizacje haseł. Informacje te są przechowywane przez 60 dni.

Czy muszę zezwalać na pliki cookie?

Jeśli chcesz odwiedzić naszą stronę internetową, ale nie chcesz, aby jakiekolwiek pliki cookie były przechowywane na Twoim komputerze podczas zamykania witryny, możesz odwiedzić naszą stronę w trybie prywatnym lub nie-śledzącym. Poszukaj „trybu incognito” (Chrome), „okna prywatnego” (Firefox / Safari) lub „okna InPrivate” (Edge) w przeglądarce i aktywuj je. Wszelkie pliki cookie z tej sesji nie będą przechowywane po zamknięciu przeglądarki.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prevex sp. z o.o ul. Cisowa 9, 64-320 Niepruszewo (NIP:7791561909)

Inspektor Ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz gdy chcesz Państwo skorzystać z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych. Prevex sp. z o.o ul. Cisowa 9, Niepruszewo 64-320 Buk;
b) przez e-mail: dpo@prevex.com

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną może być każda osoba fizyczna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. kontaktu z administratorem danych (m.in. obsługa zgłoszeń, rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów technicznych, odpowiedź na zapytania) – podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną może być każda osoba fizyczna, oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – podstawą jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. mediacji i rozwiązywania sporów – podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, polegający na ochronie swoich praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e. zapewnienia bezpieczeństwa usług – podstawą jest niezbędność do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, zgodnie z 6 ust. 1 lit. d RODO;

f. dane osobowe podane w związku z prowadzeniem przez administratora danych, działań marketingowych, dotyczących usług własnych lub usług bądź towarów osób trzecich są przetwarzane na podstawie dobrowolności podania danych i wyrażenia zgody;

g. dane osobowe, uzyskane w związku z wykorzystaniem plików cookies, są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

h. państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udostępnienia ich Zaufanym Partnerom administratora danych, w celu świadczenia usług dla administratora danych;

i. dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa, np. celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

j. w przypadku skorzystania z wtyczek do portali społecznościowych znajdujących się na naszej stronie www, administratorem danych osobowych są właściciele portali społecznościowych, na które przekierowuje przeglądarka.

  1. Kategorie przetwarzanych danych

W celu wypełnienia formularza na naszej stronie internetowej niezbędne jest podanie następujących danych, które mogą wskazywać na dane osobowe:

a. imię,

b. adres e-mail;
Podanie danych przez jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu kontaktu.

W przypadku korzystania ze strony www administrator danych, może przetwarzać następujące dane osobowe:

a. adres IP lub inny identyfikator.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz:

a. w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Państwa działań ograniczających tę zgodę;

b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych – do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

c. W innych przypadkach – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;

d. w przypadkach, gdy z odrębnych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej) wynika wymóg przechowywania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wyżej wymienionymi przepisami.

  1. Odbiorcy danych

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych oraz m.in. przez pracowników administratora danych, oraz przez osoby współpracujące z administratorem danych, na podstawie umów cywilnoprawnych, zajmujące się bieżącą obsługą, lub innymi specjalistycznymi dziedzinami, na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom współpracującym z administratorem danych, np. podmiotu zajmującego się obsługą prawną administratora, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi specjalistyczne, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz wszystkim podmiotom powiązanym z administratorem danych, na podstawie umowy powierzenia, jeżeli jest to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów.
Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów (Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym itp).

  1. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 RODO;

b. prawo sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgodnie z art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać je w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem danych lub naszym inspektorem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator danych udziela informacji o podjętych działaniach w związku z przysługującymi prawami bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku, administrator danych, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformuje Państwa jako osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.